แบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมียม (Ni-Cd)

เป็นแบตเตอรี่ที่นำมาอัดไฟใช้ใหม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยมากใช้กับวิทยุมือถือ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า และของเล่นเด็ก ถ่านประเภทนี้จะมีแคดเมียมและนิเกลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องกำจัดหรือทิ้งอย่างถูกวิธี โดยทั่วไปแล้วบริษัทผู้รับซื้อกลับคืนเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้อง โดยวิธีการที่ได้รับการยอมรับคือการรีไซเคิล โดยประเทศไทยยังไม่มีสถานที่สำหรับการรีไซเคิล จึงจำเป็นต้องส่งกลับไปยังประเทศที่มีโรงงานสำหรับรีไซเคิลอย่างเป็นระบบและถูกวิธี

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ

  1. ทําการแยกหรือทําให้แบตเตอรี่แตกเป็นชิ้น ๆ
  2. ชิ้นส่วนแบตเตอรี่จากข้อ 1 ถูกนําไปแยกส่วนที่เป็นพลาสติก (โพลีโพรพีลีน) ออกจากส่วนที่เป็นสารละลายและตะกั่วและโลหะหนักอื่น ๆ แต่ละส่วนจะส่งต่อเข้ากระบวนต่อไป
  3. สําหรับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก จะนําไปล้าง ทําให้แห้ง แล้วส่งต่อไปโรงรีไซเคิลพลาสติกเพื่อหลอมเป็นพลาสติกใหม่
  4. แผงตะกั่วจะนําไปหลอมเป็นตะกั่วแท่ง มีการกําจัดสิ่งเจือปนทิ้ง (dross)
  5. กรดซัลฟุริก จัดการได้ 2 ลักษณะคือ
    1. ทําให้เป็นกลางแล้วทิ้ง
    2. ทําให็เป็นโซเดียมซัลเฟต
Battery Recycle

Download: แบตเตอรี่นิเกิล แคดเมียม

แหล่งที่มา :
http://reo06.mnre.go.th/newweb/images/file/report2559/HZ_bat25062559.pdf
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=138
http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=3&ID=13